Przeworsk a okolia

Múzeom v Przeworsku Palácovo-parkový komplex Lubomirských

Skladá sa s komplexu stavieb ležiacich na teréne 12 hektárového parku: paláca, dvoch oficín, kordegardy a reprezentačnej brány, oranžérii, domu záhradníka, stajní a hál pre kočiare z domom koniara. V budovách patriacich do komplexu sa v súčasnosti nachádza Múzeum – Palácovo-Parkový Komplex s expozíciami interiérovými paláca, dejín mesta a okolia, dejín požiarnictva a dvorských komunikačných prostriedkov a taktiež sála časovej výstavy v niekdajšej dvorskej kuchyni.

Dvorský komplex, ktorého počiatky sa datujú na I. polovicu XVII. storočia, získala napokon od svojich dcér v XVIII. storočí maršalská kniežna Izabela Lubomirska z Łańcutu, aby ho neskôr zanechala adoptívnemu synovi a obľúbencovi Henrichovi Lubomirskému. Na pokyn kniežnej tu ostal rozšírený jestvujúci neskoro renesančný obranný dvor, získajúc tak podobu neveľkého paláca s črtami anglického klasicizmu. Na prestavbe pracovali cez Lubomirskú v Łańcute zamestnaní poprední architekti – Ján Griesmayer a Christian Peter Aigner a taktiež štukatér Friedrich Bauman. Palác, ktorého stavba ostala ukončená približne v roku 1807, v polovici XIX. storočia ostal rozšírený podľa projektov Felixa Księżarského a získal súčasnú architektonickú podobu. Na začiatku a v polovici XIX. storočia postavili väčšinu stavieb patriacich ku komplexu ako aj prestavali austériu zo XVII. storočia, patriacu k dvorskému majetku, umiestnenú naproti palácovej zástavby, v súčasnosti stojacu chrbtom ku diaľnici E-4.

Zo začiatku XIX. storočia pochádza kompozícia parku, ktorá povstala v období romantizmu, v dôsledku rekonštrukcie skoršej talianskej záhrady. Na jeho teréne môžeme nájsť také exotické stromy ako napr. platany a tulipánovce, ako aj stromy uznávané za pomníky prírody: duby, lipy, jasene, americké borovice, bresty a hraby tvoriace unikátnu alej.

Do roku 1944 palác bol rodným sídlom kniežat Lubomirských z Ordynackej línii na Przeworsku. Jeho vlastníci zakúpili neoceniteľné umelecké diela, bohatú knižnicu a taktiež kolekciu ako napr. numizmatov, poprsí a antických váz, a národných pamiatok. V čase II. svetovej vojny a v prvých rokoch po vojne zbierka zostala roztrúsená. Jej najväčšia časť trafila do Múzeum – Hradu v Łańcute. V súčasnosti v muzeálnych zbierkach ostala len časť dávneho vybavenia paláca.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.