Przeworsk a okolia

Kostol a kláštor bernardýnov sv. Barbory

Neskorogotický kláštorný komplex bernardýnov leží na východnom konci mesta. Kostol sv. Barbory, postavený v rokoch 1461–1465, povstal z fondu Rafała Tarnowského. Priľahlú kláštornú budovu vzniesli už samotní bernardýni v rokoch 1465–1489. V neskoršom období kostol získal manieristický štít nad presbytérium (v roku 1611) ako aj v roku 1644 postavenú osemstrannú vežu ukončenú kužeľovou strechou s atikou, slúžiacou ako strážnica v období ohrozenia nájazdmi z východu.

Vo vnútri kostola sa nachádza niekoľko umeleckých pamiatok gotickej plastiky: kamenné portály, ako napr. v priechode z presbytérium do kláštorného krídla, v kláštornom dedincu polychrómia z prielomu XV. a XVI. storočia predstavujúca scény mučenia, ktorú môžme spojiť s v tomto období aktívnym bernardýnskym maliarom a miniatúristom Františkom zo Sieradza. Vybavenie svätyne pochádza z obdobia baroku: hlavný oltár s obrazom Matky Božej Potešenia a sv. Barbory, iluzionistické rokokové bočné oltáre maľované na stenách technikou al fresco, stallá s bohatými drevorezbami vyhotovené v roku 1646, kazateľnica. V XVIII. storočí pri severnej lodi kostola pristavili kaplnku sv. Antonína. V jej vnútri sa nachádza oltár zo začiatku XX. storočia vyrobený v miestnej drevorezbárskej dielni Antonína Rarogiewicza. Od roku 1645 v przeworskom kláštore tvoril známy bernardýnsky maliar František Lekszycki, ktorý zanechal niekoľko obrazov ako napr. obraz sv. Barbory na hlavnom oltári a sv. Antonína Padewského v kaplnke.

Pri kláštornom zoskupení sa zachoval fragment ochranného múru z I. polovice XVII. storočia.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.